ZARZĄDZANIE

Zarządzanie nieruchomością wspólną dla wspólnot mieszkaniowych to następujące czynności:

1. Usługi administracyjne:

 • Czynności związane z uzyskaniem numeru REGON i NIP
 • Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z ich dokumentacją
 • Założenie rachunku bankowego
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych
 • Opracowanie planów zarządzania nieruchomością
 • Wskazywanie najkorzystniejszych ubezpieczeń związanych z nieruchomością
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości, oraz negocjowanie cen i warunków umów
 • Nadzór na prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu
 • Wyszukiwanie oraz negocjacje z wykonawcami przeprowadzającymi remonty i modernizacje
 • Analiza i zatwierdzanie kosztorysów
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych
 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz jego obrębie

2. Obsługa techniczna nieruchomości:

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych, wymaganych ustawą o prawie budowlanym
 • Bieżąca kontrola napraw i konserwacji budynku oraz dozór nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • Zbieranie ofert dotyczących umów o roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi , remontowymi lub inwestycyjnymi
 • Przygotowanie dokumentów o pozyskania kredytu na planowane remonty
 • Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości

3. Usługi rachunkowo-księgowe

 • Otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami usług i mediów
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami rachunkowości za pomocą specjalistycznego, licencjonowanego programu komputerowego
 • Naliczanie właścicielom opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • Prowadzenie kartotek lokali i ich właścicieli
 • Przygotowywanie projektu planu gospodarczego
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnot

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi polega na wykonywaniu powyższych czynności i usług dla części wspólnej nieruchomości poszerzonej o współpracę z najemcami w zakresie technicznego utrzymania zajmowanych przez nich lokali oraz rozwiązywania problemów